Brandteori

Brande opstår, når en række uheldige omstændigheder er til stede. Og jo flere af disse, der er tilstede samtidig - jo værre bliver brandens omfang.

Her er samlet lidt basisviden omkring brande, brandforløb og brandspredning. Det kan bidrage til en forståelse af, hvordan materiale- og konstruktionsvalg, både ved nybyggeri og renovering, kan medvirke til at mindske skadernes omfang, hvis en brand skulle opstå.

Brandtrekanten

En brand er ild, der brænder ukontrolleret. En brand forudsætter, at tre faktorer er tilstede samtidig, nemlig: ilt, temperatur og brændbart materiale.

Ilt

Hvis der ikke er ilt, kan tingene ikke brænde, da en forbrænding bruger ilt (O2) for at omdanne kulstoffet til CO2.

Temperatur 

Der skal være en vis temperatur til stede, for at et materiale kan antænde. Materialer har forskellig antændelsestemperaturer. Det gælder også isoleringsmaterialer: ROCKWOOL stenuldsisolering yder den højeste brandsikkerhed, idet det modstår temperaturer over 1000 °C.

Brændbart materiale

En brand kræver naturligvis et brændbart materiale for at kunne opstå.

Fjernes et af disse elementer, kan en brand ikke opstå – og er den opstået, vil den dø ud.

Brandforløb

Et brandforløb har normalt 3 faser: Antænding, udvikling og afkøling.

  • Antænding

Fasen går relativt hurtigt (5 – 10 minutter). Det er i den fase, du eller brandvæsenet har mulighed for at slukke branden, inden den udvikler sig.

 

  • Udvikling

Fasen karakteriseres ved overtænding (flash-over). Der er nu en fuldt udviklet brand i rummet, og det er ikke længere muligt at slukke den med normalt håndslukningsudstyr. Her er det vigtigt, at brandadskillelsen fungerer, så branden ikke spreder sig til tilstødende rum.

  • Afkøling

Fasen hvor alt brændbart materiale stort set er brændt op, og temperaturen langsomt falder.

I løbet af de sidste 50 år har sammensætningen af de materialer, vi omgiver os med i bygninger, ændret sig markant. I dag er inventar og byggematerialer i langt højere grad end tidligere fremstillet af mere brændbare komponenter. Det betyder, at tiden fra en brand opstår, til den når flash-over, er faldet dramatisk: fra i gennemsnit 15 minutter til 3 minutter. Det gør det endnu vigtigere at vælge et isoleringsmateriale med de bedste brandegenskaber.

Brandspredning

Stråling er varmetransport fra et varmere legeme til et koldere, overført ved elektromagnetiske bølger (lys). Størstedelen af varmestrålingen er usynlig i form af infrarøde stråler.

På grund af stråling kan temperaturen i det koldere legeme stige til antændingstemperatur, og branden spreder sig.

Varmeledning kan ske inde i et legeme eller ved direkte kontakt mellem ét legeme og et andet. Selv gennem ubrændbare konstruktioner, som f.eks. tynde betonvægge kan varme fra en brand spredes gennem ledning. Temperaturen på den ikke-brandeksponerede side kan blive så høj, at det fører til antændelse af brændbart materiale.

Metalrør og kabler, som går gennem brandadskillelser, repræsenterer en stor fare for brandspredning på grund af ledning. Årsagen er, at metaller er gode varmeledere.

Konvektion eller varmestrømning er, når varmeenergien fra en brand frigør opvarmede forbrændingsgasser og luft. De varme luftarter og gasser er lettere end de kolde, og der vil opstå en strøm af varme gasser og luft væk fra branden.

Især ved brande indendørs kan konvektion medføre sekundære brande længere væk i bygningen end der, hvor branden startede. De kan opstå ved, at brændbare materialer når sin antændelsestemperatur, fordi varm luft og gas opvarmer overfladen. Uforbrændte gasser kan desuden sprede sig med konvektionsstrømmene og antænde der, hvor der er mulighed for tilstrækkelig ilttilførsel.

Sekundære brande

Byggematerialer, der indeholder plast (kabelbakker, isoleringsmaterialer, vinduer mm.), kan smelte ved brandpåvirkning og danne brændende dråber, der kan samle sig til en ’sø’, hvori der kan opstå en sekundær brand. En sekundær brand kan også opstå ved, at brændende dråber og partikler med vinden transporteres fra en del af bygningen til en anden eller til en helt anden bygning.

Brændende dråber kan gøre flugten og redningsindsatsen vanskelig eller umulig.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere

Brochurer om brandsikring af byggeri

Gå til siden Dokumentation og certifikater for at finde vores brochurer om brandsikring af byggeri.