Nybyggeri - oversigt over krav

Nedenfor kan du finde bygningsreglementets krav i forhold til varmeisolering, transmissionstab, Energirammen og lufttæthed ved nybyggeri.

Nybyggeri opvarmet til min. 15°C skal opfylde 5 krav:

 • Energiramme
 • Transmissionstab
 • Mindste varmeisolering
 • Lufttæthed
 • Sommerkomfort

Nybyggeri opvarmet til 5°C < temp < 15°C skal opfylde 3 krav:

 • Energiramme
 • Transmissionstab
 • Mindste varmeisolering

Energiramme

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning.

Bygninger skal udformes, så energibehovet ikke overstiger energirammen

  BR18
kWh/m2/år
BR20
kWh/m2/år
Boliger, kollegier, mm 30 + 1000/A 27
Andre bygninger 41 + 1000/A 33
Energifaktor fjernvarme = 0,85 
el = 1,9
fjernvarme = 0,85 
el = 1,9

El-produktion fra vedvarende energi

BR18
For alle bygninger kan der dog højst medregnes el-produktion fra vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller, svarende til en reduktion af behovet for tilført energi på 25 kWh/m2 pr. år i energirammen.

Krav til det dimensionerede transmissionstab

Kravene skal sikre, at klimaskærmen som helhed er tilfredsstillende isoleret, og at bygningerne dermed er fremtidssikret (BR18 §264 og BR20 §476).

Transmissionstabet baseres nu pr. m/etageareal og ved hjælp af nedenstående formler.

Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12,0+6,0/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.

Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet gennem disse medtages i beregningen.

Krav til mindste varmeisolering og vinduer

Nybyggeri (og evt. tilbygning). Bilag 2 tabel 1.
U-værdi W/m2 K
Omtrentlige isoleringstykkelser 
Ydervægge og kældervægge med jord 0,30 150 mm
Skillevægge og etageadskillelser (mod rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*) 0,40 75 mm

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,20

150 mm

Etageadskillelser med gulvvarme mod rum, der er uopvarmede 0,50 50 mm
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage 0,20 200 mm
Yderdøre uden glas 1,40 -
Yderdøre med glas 1,50 -
Porte og lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede* 1,80 -
Ovenlyskupler 1,40 -
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center u-værdi.  0,60 50 mm
Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 275 mm
Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 150 mm

  

Krav til linjetab for samling mellem bygningsdele
Ψ-værdi W/mK
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C 0,40
Samling mellem ydervægge og vinduer, yderdøre, glasvægge, porte og lemme 0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20

*Let opvarmede - 5°C eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

Ændrede krav for glaspartier

Ændrede krav for vinduer og glasydervægge 

BR18  BR20 
Eref ≥  –17 kWh/m2 pr. år. Eref ≥ 0 kWh/m2 pr. år.
Energimærke B Energimærke A
U = 1,1 W/m2 K U = 0,8 W/m2 K

Eref = 196,4 x gw – 90,36 x Uw

Referencevindue 1,23 x 1,48 m

Energimærker på www.energivinduer.dk 

Krav til ovenlysvinduer 

BR18 BR20
Eref ≥ 0 kWh/m2 pr. år. Eref ≥ 10 kWh/m2 pr. år.

Eref = 345 x gw – 90,36 x Uw

Rerencevindue 1,23 x 1,48 m

Taghældning 45°

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen

Er der foretaget en trykprøvning, kan prøvningsresultatet indregnes. For de øvrige arealer benyttes 1,5 l/s pr m2 i energiberegningen.

Lufttæthedskrav BR18  Bygningsklasse 2020
Ved trykprøvning ved 50 Pa 1,0 l/s /m² 0,70 l/s /m²
Kontrol 10% udvælges af kommunalbestyrelsen Alle sager

Bygningsmyndighedens kontrol

 • Lufttæthed skal dokumenteres 
  Kommunalbestyrelsen stiller krav om, hvor hyppigt der skal foreligge dokumentation for 2018 klassen. Dog mindst i 10 pct. af byggesagerne. For BK 2020 skal lufttætheden dokumenteres ved prøvning i alle sager. Kravet om måling af volumenstrømmen gennem utætheder gælder kun for nybyggeri (ej sommerhuse), og som opvarmes til 15° C eller derover.
 • Termisk indeklima skal dokumenteres 
  Det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres gennem beregning. Dokumentationen sker på grundlag af simulering af forholdene i det kritiske rum. For boliger, kollegier, hoteller o. lign dokumenteres ved simpel beregningsmetode, implementeret i ROCKWOOL Energy Design. For Andet (ikke bolig), foretages beregning i avanceret simuleringsprogram.
 • Stikprøver for korrekt beregning 
  For at sikre korrekt 2020 beregning skal kommunerne udtage 10% af byggesagerne til kontrol hos en uvildig energikonsulent. Energikonsulentens godkendelse af energiberegningen skal foreligge, før der gives byggetilladelse.

Sommerkomfort

 

 • For boliger, institutioner, kontorer mm. skal det termiske indeklima på solrige dage dokumenteres gennem beregning.
 • For boliger kan dette normalt anses for overholdt når der maksimalt er 100 timer med temperaturer over 27°C og 25 timer med temperaturer over 28°C.
 • For boliger er der indført en simpel beregningsmetode i BR18 og i ROCKWOOL Energy Design, der benyttes til energirammeberegninger.
 • For andre bygninger end boliger fastlægger bygherren det maksimale antal timer pr. år, hvor en indetemperatur på henholdsvis 26°C og 27°C må overskrides.
ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.