Beregningsmetoder

For at kunne overholde gældende lovgivning skal du foretage en række beregninger.

Her kan du få et overblik over krav til og beregninger af:

 • Dimensionerende transmissionstab
 • Energirammeberegning
 • Linjetab - Kuldebroer
 • Rentabilitetsberegning
 • U-værdi

Dimensionerende transmissionstab

Energirammerne er suppleret med et krav til maksimalt tilladt dimensionerende transmissionstab for bygningens klimaskærm inklusiv vinduer og døre, samt baseret på etagearealer. 

Dimensionerende transmissionstab beregnes som transmissionstabet for klimaskærmen, inklusiv transmissionstabet for vinduer, døre og ovenlys, og transmissionstabet gennem kuldebroer. Resultatet divideres med det samlede areal af klimaskærmen, inklusiv vinduer og døre.

Eksempel på beregning af det dimensionerende transmissionstab:

Huset har et bruttoetageareal på 133 m² i 1 etage med et samlet vinduesareal på 44 m².

 

Bygningsdel Areal U-værdi
(W/ m²K)
ΔT
(K)
Dim. transmissionstab = Areal x U x ΔT (W)
Ydervæg fratrukket vinduer/døre 140 – 44 = 96 m² 0,14 20 – (-12) = 32 430
Loft 130 m² 0,10 20 – (-12) = 32 416
Terræn (gulvvarme) 113 m² 0,10 30 – 10 = 20 226
Linjetab Længde PSI-værdi
(W/mK)
ΔT
(K)
Dim. transmissionstab = Længde x PSI x ΔT (W)
Linjetab vinduer og døre 110 m 0,03 20 – (-12) = 32 106
Linjetab fundamenter 39 m 0,12 30 – (-12) = 42 197
I alt 1375

Det samlede areal af klimaskærmen fratrukket vinduer og døre: 96+130+113 = 339 m².
Dimensionerende transmissionstab = 1375W/ 339 m² = 4,10 W/m² BR18 kravet til maksimalt tilladte transmissionstab for 1 etages hus er 12+6/E+300/A.

Energirammeberegning

Energirammeberegning omfatter:

 • Klimaskærm - bygningens ydre flader såsom vægge med vinduer og døre samt tagindretning - placering af rum i forhold til sollys
 • Varmeinstallation
 • Varmt vand
 • Mekanisk ventilation og køling
 • Naturlig ventilation
 • Indeklimabetingelser
 • Bygningens orientering kombineret med vinduernes orientering
 • Dagslysudnyttelse - eksempelvis solafskærmning
 • Udeklima
 • Aktiv solvarme og solcelleanlæg eller andre alternative energikilder
 • Varmegenvindingsanlæg

For store bygninger også:

 • Kraftvarmeanlæg
 • Fjernvarme- og fjernkøleanlæg
 • Almen belysning

Programmet ROCKWOOL Energy Design kan anvendes til at dokumentere at energikravene i Bygningsreglementet og anden lovgivning er fulgt.

Tilgå ROCKWOOL Energy Design online her (det er gratis).

Linjetab - Kuldebroer

En kuldebro er et område hvor isoleringsevnen er ringere end den omkringliggende konstruktion. Kuldebroer opstår typisk ved:

 • Fuld eller delvis gennembrydning af klimaskærm med materialer med anden varmeledning, f.eks. stålprofiler.
 • Spring i isoleringstykkelse, f.eks. ved udmuringer
 • Samlinger mellem loft/væg/gulv.

Jo mindre linjetabet er, desto bedre isolerer konstruktionen. Linjetab angives som W/mK.

Linjetab skal beregnes som beskrevet i DS-418: Beregning af bygningers varmetab.

Beregning af linjetab for specifikke konstruktioner er komplicerede og kræver kendskab til beregninger af 2- og 3-dimensionelle varmestrømme. Disse beregninger kan f.eks. gennemføres i HEAT2/HEAT3, kan købes fra www.buildingphysics.com.

Rentabilitetsberegning

Rentabiliteten af en energibesparende foranstaltning beregnes med denne formel:

 

Energibesparende tiltag År
Efterisolering af bygningsdele 40
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt
ventilationskanaler og armaturer inklusiv isolering
30
Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper,
solvarmeanlæg, ventilationsaggregater
20
Belysningsarmaturer 15
Automatik til varme og klimaanlæg 15
Fugetætningsarbejder 10

 

Dette svarer til, at foranstaltningen er tilbagebetalt indenfor 75 pct. af den i BR18 fastsatte levetid. Levetider er definerede i skemaet nedenfor:

Skal jeg altid regne om det er rentabelt?

Der skal kun regnes på rentabiliteten når et renoveringsarbejde udføres uden at der isoleres til kravene i U-værdiskemaet i Bygningsreglementets Bilag 2, tabel 3. Husk, at udskiftning af hele konstruktioner skal opfylde U-værdikravene uanset rentabilitet.

Hvordan regner jeg ud, om det er rentabelt eller ej?

Til udregningen forudsætter det, at du har følgende oplysninger:

 • Årlig besparelse i kr. (kan beregnes i ROCKWOOL Energy Design)
 • Levetid af udført arbejde (fastsat i BR 2018 til bl.a. 40 år for alle bygningsdele og 30 år for vinduer og døre)
 • Investeringen af arbejdet i kr. (indhentes fra håndværkertilbud eller ved gør-det-selv arbejde kun udgifter til isoleringsmaterialer)

Det er vigtigt at besparelse i kroner og investering i kroner begge er med moms.

U-værdi

For at kunne overholde gældende lovgivning skal du foretage en række beregninger. Her kan du få et overblik over kravene til og en forklaring på en U-værdi.

Isoleringsevnen af en konstruktion f.eks. ydervæg, loft m.m. angives som U-værdi, også kaldet transmissionskoefficient. U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C.

Jo mindre U-værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen. U-værdi angives som W/m2K.

U-værdier skal beregnes som beskrevet i DS-418: Beregning af bygningers varmetab.

U-værdier kan beregnes i ROCKWOOL Energy Design.

Tilgå ROCKWOOL Energy Design online (det er gratis).

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.