Om Synergi

Synergi er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og de danske hjem.

Synergi er stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX. Tilsammen har vi i mere end 80 år sikret, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre. Med banebrydende løsninger inden for isolering, vinduer og styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi har vi bidraget til global bæredygtighed og forbedret livskvaliteten for danskere og for mennesker over hele verden.

 

Hvad arbejder vi for

Synergi arbejder for at sikre, at vi i Danmark bruger den energi, vi producerer, klogere og mere effektivt. Vi ønsker at realisere den synergi, som samspillet mellem den vedvarende energi, elektrificering af vores samfund og energieffektiviseringer skaber for fremtidens energisystem.

Organisationen arbejder for tre overordnede mål:

  • At sikre, at omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler ikke bliver for dyr for danskerne.
  • At øge kvaliteten og værdien af de danske boliger og dermed bidrage til sundhed og livskvalitet i hele Danmark.
  • At skabe vækst og arbejdspladser og styrke dansk industris langsigtede produktivitet, så vi bevarer danske styrkepositioner og globale eksportmuligheder for energiteknologi.

Visioner for fremtidens energisystem

Flere internationale analyser viser, at energieffektiviseringer er det allervigtigste, hvis man vil begrænse den globale opvarmning mest omkostningseffektivt.

Al energi koster nemlig penge at producere – også den grønne. Hver gang, vi øger energiforbruget, må vi som samfund investere store beløb i infrastruktur og systemer, der kan lagre, transportere og transformere energien.

Effektivisering af vores energiforbrug er derfor en forudsætning for en omkostningseffektiv omstilling. Synergi arbejder for balance i energipolitikken og de store investeringer, så danskerne ikke ender med at betale en unødigt stor regning for den grønne omstilling.

 

FAQ

Hvad er synergi?
Synergi er en interesseorganisation for danske virksomheder, som arbejder for, at den energi, vi producerer, bruges klogere og mere effektivt. Og at det danske samfund høster de gevinster, der er ved energieffektivisering.

 

Hvem står bag Synergi
Synergi er stiftet af Grundfos, ROCKWOOL, VELUX og Danfoss. Medlemskredsen vil på sigt blive udvidet med andre danske virksomheder med interesse i at fremme energieffektivitet.

Vi vil på samme tid samarbejde med en bred vifte af organisationer og vidensinstitutioner, der arbejder for, at vi som samfund realiserer potentialerne af mere effektiv brug af energien.

 

Hvad har virksomhederne bag Synergi til fælles?

Med energieffektive teknologier har vi i mere end 80 år bidraget til, at danskerne og det danske samfund i dag får mere ud af mindre. Med banebrydende løsninger inden for isolering, vinduer, styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi har virksomhederne bidraget til global bæredygtighed og forbedret livskvaliteten for danskere og for mennesker over hele verden.

Vi har længe arbejdet sammen om at fremme energieffektiviseringerne og vil nu fortsætte arbejdet med Synergi som fælles ramme.

 

Hvorfor har man stiftet en interesseorganisation?

En klogere og mere effektiv udnyttelse af den energi, der produceres, er ifølge flere internationale analyser centralt for at begrænse omkostninger i forbindelse med omlægningen af samfundets energikilder.

På samme tid er der en række samfundsøkonomiske gevinster ved energieffektiviseringer, som vi i dag ikke høster. Formålet med Synergi er at fokusere kræfterne, i fællesskab vise hvor potentialerne ligger og give energieffektivitet en tydelig stemme i den danske debat.

 

Hvad er Synergis visioner for den danske energipolitik?
Synergi ønsker et stærkere politisk fokus på at realisere potentialerne for energieffektiviseringer i det danske samfund. Vi arbejder for tre overordnede mål:

  • At sikre, at omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler ikke bliver for dyr for danskerne.
  • At øge kvaliteten og værdien af de danske boliger og dermed bidrage til sundhed og livskvalitet i hele Danmark.
  • At skabe vækst og arbejdspladser og styrke dansk industris langsigtede produktivitet, så vi bevarer danske styrkepositioner og globale eksportmuligheder for energiteknologi.

 

Hvad ønsker Synergi for den kommende energiaftale?

Synergi har to overordnede ønsker til den kommende energiaftale:

  1. Energiaftalen bør klart tilkendegive, at energieffektivisering er en afgørende del af fremtidens danske energisystem. Synergi ønsker et konkret mål for energieffektivitetsindsatsen i Danmark. 
    Vi foreslår et mål på 30 procents reduktion af energiforbruget i 2030.
  2. Vi ønsker en reform af den nuværende energispareordning. I stedet bør vi have en udbudsmodel, som deles op i to puljer: En til energibesparelser i erhvervet og en til energibesparelser i bygninger.

 

Hvorfor arbejder Synergi for et mål for energieffektiviseringer?
Vi mener, at guidende mål – både på kort og lang sigt – er vejen til at fremme kloge, langsigtede energiinvesteringer i samfundets forskellige sektorer.

Målene bør være fleksible og kunne justeres hen ad vejen. Men målene skal sætte retning, så vi som samfund kan fremskynde innovation og virkelyst inden for energieffektivisering. Med præcise og fremsynede rammebetingelser skal vi rykke markedet og sikre, at virksomheder og investorer er villige til at satse mere.

 

Hvad er det for eksportpotentialer, der bør realiseres?

Danske virksomheder omsætter energieffektive produkter og løsninger for 75 milliarder kroner. Industrien beskæftiger mere end 45.000 fuldtidsansatte og eksporterer for 34 milliarder kroner årligt. Ved at stimulere til højere energirenoveringstakt i de kommende år, vil man både fremme vores mest fremtidsorienterede industrisegmenter, skabe jobs i hele Danmark og understøtte samfundsøkonomien langsigtet. 

Globalt set vil implementeringen af politikker i Paris-aftalen medføre, at de årlige investeringer i energieffektivitet vil stige fra omkring 1.500 milliarder kroner i 2016 til ca. 5.000 milliarder i 2040 – og til mere end 8.500 milliarder, hvis målsætningen om, at klodens temperaturer maksimalt må stige 2 grader, skal overholdes. Eksportpotentialet for danske virksomheder er altså enormt.

 

Hvor er der potentialer for energieffektiviseringer?

I Danmark vurderes det, at energieffektivitet har et stort potentiale særligt i to områder af energiforbruget: Energiforbruget i erhverv og varmeforbruget i bygninger

For bygninger ligger potentialerne for energieffektivisering spredt over hele landet, men ligger særligt i de knap 65 % af vores bygninger, der er opført før 1980 og dermed uden væsentlige energikrav. Energirenoveringer vil ikke bare kunne løfte energistandarden, men også øge sundheden i og kvaliteten af vores boliger.

Foruden lokale beskæftigelseseffekter rundt i landet vil investeringer i energirenoveringer kunne bidrage til en positiv udvikling, hvor boliger bliver mere attraktive for både potentielle købere og realkreditinstitutter.

 

Hvorfor hedder organisation Synergi
Navnet Synergi er valgt for at understrege behovet for en højere grad af helhedstænkning i den grønne omstilling. Når vi prioriterer de store energiinvesteringer, skal vi så vidt muligt realisere den synergi, som samspillet mellem den vedvarende energi, elektrificering af vores samfund og energieffektiviseringer kan skabe i fremtidens energisystem. Som også Energikommissionen gjorde tydligt i forårets anbefalinger, kan vi kun omstille omkostningseffektivt, hvis energipolitikken hviler på alle tre ’ben’.

 

Hvordan er Synergi organiseret?
På sigt skal organisationen have sit eget sekretariat, men i første omgang varetager de fire virksomheder bag Synergi selv de organisatoriske opgaver. Synergi afholder sin første generalforsamling den 6. april.