Isolering af ydervæg af træ

Trækonstruktioner bliver mere og mere populære på grund af den hurtige montagetid og fleksibiliteten med hensyn til muligheder for finish. Trækonstruktioner giver fleksibilitet til at øge niveauet af isolering, og de har vist sig at holde lige så længe som traditionelle murede vægge.

ROCKWOOL isolering er særligt velegnet til trækonstruktioner på grund af den hurtige, nemme og præcise montering med FLEXIBATTS, der slutter tæt til træstolper/spær og giver den optimale isolering af konstruktionen. Formstabilitet af ROCKWOOL FLEXIBATTS betyder også, at isoleringen forbliver på plads i hele bygningens levetid – selv når trækonstruktionen vil fortsætte med at tørre ud og trække sig sammen efter opførelsen.

En anden vigtig fordel ved at bruge ROCKWOOL isolering er dets evne til at modstå brand – ROCKWOOL isolering kan modstå temperaturer over 1,000°C.

Konstruktionsprincip

Lette ydervægge udføres helt eller delvis som elementer eller opbygges på stedet. Væggene kan udføres som bærende eller ikke bærende konstruktioner.

Konstruktionsopbygning. Lodret snit.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 2. Regnskærm
 3. Indvendig beklædning
 4. Evt. ventileret hulrum
 5. Evt. vindtæt lag
 6. Dampspærre

U-værdier og anbefalede isoleringstykkelser

U-værdier (W/m2K) for let ydervæg med træskelet isoleret med ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 og ROCKWOOL FLEXIBATTS 34

Forudsætninger for beregningen:

Muren står på et terrændæksfundament.

2 lag isolering med forskudte samlinger.

Isolansen for den ventilerede luftspalte og regnskærm erstattes af den indvendige overgangsisolans Rsi= 0,13 m2K/W.

Anbefalede isoleringstykkelser

U-værdier

Træ% 7,5NybygTilbygning/renoveringSommerhuse
Isoleringstykkelse260210140
 0,160,200,30

Let ydervæg - Med træskelet (traditionel løsning)

U-værdier (W/m2K)

Isolering og
isoleringstykkelse
Konstruktion
10% træ15% træ
FLEXIBATTS 37140 mm0,290,31
165 mm0,250,27
190 mm0,220,23
260 mm0,170,18
290 mm0,140,16
435 mm0,100,11
485 mm0,090,10
   
FLEXIBATTS 34140 mm0,280,30
165 mm0,240,26
190 mm0,210,22
260 mm0,160,17
285 mm0,130,15
430 mm0,090,10

Værd at vide:

 • Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
 • Den udvendige beklædning skal være vejrbestandig og opfylde aktuelle brandkrav. Luftmellemrum, som ventileres til det fri, skal være mindst 10 mm.

U-værdier (W/m2K)

Isolering og
isoleringstykkelse
Konstruktion
10% træ15% træ
FLEXIBATTS 37140 mm0,290,31
165 mm0,250,27
190 mm0,220,23
260 mm0,170,18
290 mm0,140,16
435 mm0,100,11
485 mm0,090,10
   
FLEXIBATTS 34140 mm0,280,30
165 mm0,240,26
190 mm0,210,22
260 mm0,160,17
285 mm0,130,15
430 mm0,090,10

Værd at vide:

 • Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
 • Den udvendige beklædning skal være vejrbestandig og opfylde aktuelle brandkrav. Luftmellemrum som ventileres til det fri, skal være mindst 10 mm. Dampspærre/klimamembran må maks. rykkes 1/3 ind i konstruktionen. Alternativt udføres fugtteknisk beregning.
 • U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme i isoleringslaget med DU.DU = 0, da isoleringen er udført i to lag med forskudte samlinger. U-værdien ændrer sig ikke ved forskellige regnskærme, idet regnskærmen ikke indgår i U-værdiberegningen for ventilerede konstruktioner med en ventilationsåbningen større end 15 cm2 pr. meter.

Ventileret hulrum

Det ventilerede hulrum har følgende formål:

 • Sørge for trykudligning ved vindpåvirkning
 • Hindre regngennemslag i at påvirke bagvæggen
 • Bortventilere vanddampe, der diffunderer ud igennem konstruktionen indefra.

Luftmellemrummet, som ventileres til det fri, skal være mindst 20 mm.

Ventileret hulrum i træskeletvæg med træbeklædning. Vandret snit.

 1. Ventileret hulrum min. 20 mm.
 2. Facadeplade
 3. Vindtæt lag

Ventileret hulrum i skalmuret træskeletvæg. Lodret snit.

 1. Skalmur
 2. Ventileret hulrum min. 50 mm
 3. Vindtæt lag

Uventileret hulrum

Uventileret hulrum. Vandret snit.

 1. 1 på 2 lodret beklædning
 2. Vindtæt lag

Eksempel på opbygning uden ventileret hulrum. Ved lodret bræddebeklædning 1 på 2 kan ventilationsspalten undlades på grund af de naturligt forekomne hulrum og træets ringe diffusionsmodstand. 

Uventileret hulrum ved anvendelse af ROCKPANEL-plade. Vandret snit

 1. ROCKPANEL-plade

Benyttes ROCKPANEL-plade som facadebeklædning opsættes denne uden ventilationshulrum og uden vindtæt afdækning.

Fugtisolering

På fundamentet mindst 150 mm over terræn anbringes murpap inden træskeletvæggen opsættes. Ved skalmurede ydervægge skal der yderligere anbringes en murpap imellem skalmur og fundament. Denne murpap bøjes op ad bagvæggen og leder derved den fugt ud, som måtte trænge igennem skalmuren. Murpappen enten klæbes til den vindtætte plade eller bukkes ind under det vindtætte lag, når det er asfaltpapir. Samlingen skal være lufttæt.

 1. Ventilationsspalte
 2. Murpap
 3. 2 åbne studsfuger pr. lbm.
 4. Letklinkerbetonblok

 

Ved skalmurede ydervægge skal murpap anbringes over muråbninger på lignende måde. Asfaltpappet skal gå forbi muråbningen med mindst 150 mm på hver side.

Fugtisolering over muråbning. Lodret snit.

 1. Ventilationsspalte
 2. Murpap
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 4. ROCKWOOL Fugestrimmel

Dampspærre

I lette ydervægge skal der anvendes en dampspærre på isoleringens varme side, da lette vægge ofte indeholder organiske materialer og diffusionsåbne indvendige beklædninger.

NB! Dette er også gældende for sommerhuse. BYG-ERFA anbefaler dampspærre også i sommerhuse, fordi sommerhuse også anvendes i fyringssæsonen.

Dampspærren skal hindre, at varm, fugtig rumluft trænger ind i konstruktionen ved diffusion eller strømning. Dampspærren skal have en diffusionsmodstand Z-værdi på mindst 250 GPa·s·m2/kg. Som dampspærre anvendes en polyethylenfolie (mindst 0,15 mm) eller alukraftpapir. Ved valg af dampspærre skal man sikre sig, at den valgte type ikke nedbrydes under det luftmiljø, den udsættes for. Det er ikke alene vigtigt, at dampspærren har den fornødne diffusionsmodstand, men især at den monteres lufttæt, således at luftstrømning undgås.

Afslutning ved gulv

 

Afslutning ved loft

Samlinger i dampspærren

Samlinger i dampspærren skal i størst mulig omfang undgås. De samlinger, der måtte forekomme, skal have et overlæg på mindst 150 mm, og samlingerne skal være klemte eller tapede. Afslutninger ved gulv og loft skal ligeledes være udført lufttætte enten ved klemte overlæg til anden dampspærre, eller der kan foretages en fugning med en plastisk fugemasse.

Samling ydervæg og fundament. Lodret snit.

 

 1. Dampspærre
 2. ROCKWOOL Fugestrimmel
 3. Murpap
 4. Rem
 5. Afstands- og dækliste med ventilationsudsparinger

Samling let ydervæg og tag. Lodret snit.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 2. Dampspærre

Vindtæt lag

Et vindtæt lag skal være diffusionsåbent. Diffusionsmodstanden for laget må højst være 1/10 af diffusionsmodstanden på den varme siden af konstruktionen (dampspærre + indvendig beklædning). Som vindtæt lag kan anvendes f.eks. vindtæt pap eller vindgips. I bygninger med mere end 1 etage skal udvendige vægoverflader udføres mindst som klasse 1 (senere K B-s1,d0) beklædning. Uden på væggen kan anbringes en regnskærm med bagved liggende ventileret hulrum. Regnskærmen skal udføres mindst af klasse A materiale (senere B-s1,d0).

Indvendig beklædning

Beklædningen har til formål at danne den ønskede overflade i bygningens rum. Beklædningen skal opfylde de aktuelle brandkrav. Overflade klasse 1 (senere K B-s1,d0) eller klasse 2 (senere K D-s2,d2).

Udvendig beklædning

Da den udvendige beklædning skal fungere som regnskærm, skal beklædningsmaterialet være vejrbestandigt. Beklædningen skal opfylde de aktuelle brandkrav: Overflade klasse 1 (senere K B-s1,d0) eller klasse 2 (senere K D-s2,d2).

Brandisolering af ydervæg af træ

ROCKWOOL stenuld er et ubrændbart isoleringsmateriale (klasse A1), der tåler temperaturer over 1.000°C uden at smelte. Et ubrændbart isoleringsmateriale med højt smeltepunkt er velegnet til brandsikre og branddrøje konstruktioner:

 • det forøger ikke brandbelastningen.
 • det bevarer isoleringsevnen under brand.
 • det afgiver ikke aggressive luftarter under brand

Under brandpåvirkningen yder ROCKWOOL stenuld brandbeskyttelse af bagved liggende materialer og bærende bygningsdele.

Brandteknisk fastholdelse, vandrette og lodrette konstruktioner.

Eller søm pr. 300 mm, der når mindst 35 mm ind i stenulden og mindst 30 mm ind i træet.

Ved stålskeletvægge skal isoleringen fastholdes i riglerne. Derfor skal der anvendes et dimensionsstabilt og trykfast isoleringsmateriale som ROCKWOOL FLEXIBATTS. Dette er nødvendigt for at undgå smeltning og krympning og dermed udfald af isoleringen under en brandpåvirkning.

Brandteknisk fastholdelse

Når der stilles brandkrav til lette ydervægge, skal isoleringen fastholdes brandteknisk. For lodrette konstruktioner kan fastholdelse ske med 2 mm ståltråd pr. 300 mm eller for BD-30 konstruktioner med spredt forskalling bestående af 19 mm brædder med 300 mm afstand fra midte til midte.

Brandteknisk fastholdelse, 

kun lodrette konstruktioner.

Samlingsdetaljer

Let ydervæg/tagfod. Lodret snit

 1. Vindskærm af ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 2. Ventilation
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 4. Dampspærre
 5. Loftbeklædning

 

Let ydervæg/gavl. Lodret snit

 1. Vindbræt
 2. Toprem
 3. Indvendig beklædning
 4. Dampspærre
 5. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 6. Vindtæt lag
 7. Ventilationsspalte

Let ydervæg/etageadskillelse. Lodret snit

 1. Dæk
 2. Fugeforsegling
 3. Let ydervægskomponent

Let ydervæg/ skillevæg. Vandret snit

 1. Let ydervægskomponent
 2. Fugeforsegling
 3. Skillevæg
ROCKWOOL isolering afviser vand, men tillader vanddamp at passere igennem, hvilket er med til at forebygge kondens, som kan forårsage råd og svamp i hulmure.

Efterisolering af ydervæg

Ydervægge udvendig med reglar og SUPER VENTI-BATTS

Gå direkte til side 14 i brochuren "ROCKWOOL - GUIDE - efterisolering

Ydervæg udvendig med traditionel krydsisolering og BATTS 

Gå direkte til side 15 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Nybyggeri og U-værdier - links til information i Den lille lune

Ydervæg: Let konstruktion

træskeletvæg

Gå direkte til side 42 i brochuren "Den lille lune"

Ydervæg: Let konstruktion

skalmuret træskeletvæg

Gå direkte til side 45 i brochuren "Den lille lune"

Ydervæg: REDAir FLEX med let bagvæg

udvendig efterisolering

Gå direkte til side 46 i brochuren "Den lille lune"

Ydervæg: FACADEBATTS med puds

puds med let bagvæg

Gå direkte til side 48 i brochuren "Den lille lune"

Produkter

Ydervæg af træ

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
A-PLADEBATTS 10
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Bygningsisolering, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Åsekonstruktion, Skunkrum, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Genanvendelse

A-PLADEBATTS 10

Gå til produkt
Super VENTI-BATTS
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af stål, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Bygningsisolering

Super VENTI-BATTS

Gå til produkt
MURBATTS 37
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 37

Gå til produkt
MURBATTS 34
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 34

Gå til produkt
BD-60 FLEXIBATTS
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

BD-60 FLEXIBATTS

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
Hent flere