Ydervæg af mursten

Bagmuren der er afgørende for, om ydervæggen defineres som tung eller let. Ydervægge af mursten kan være opbygget således:

 • Teglsten i formur og teglsten i bagmur.
 • Teglsten i formur og beton i bagmur.
 • Teglsten i formur og letbeton i bagmur.
 • REDAir System på ydervæg af mursten.

Traditionel tung ydervæg og REDAir System med tung bagmur

Tunge ydervægge som hule mure består af uorganiske materialer, hvorfor anbringelse af dampspærre på isoleringens varme side er unødvendig. Bagmuren skal give den fornødne lufttæthed. Derfor skal fugerne i murede vægge være fyldte og ved betonelementvægge skal elementsamlinger være tætte. Ved større hulrum end isoleringstykkelsen skal isoleringen fastholdes mod bagmur. På den måde sikres det at isoleringen ikke kæntre og danner en uhensigtsmæssig kuldebro.

 

Traditionel tung ydervæg

 • Indtrængen af slagregn standses i formuren.
 • Fugt fjernes ved kapillarsugning.
 • ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34 er vandafvisende.

Egenskab ved ROCKWOOL stenuld 
Der vil kunne forekomme kondensdannelser på skillefladen mellem formur og ROCKWOOL stenuld. Dette er uden betydning, da formuren vil kunne opsuge fugten og ved kapillarsugning transportere denne til ydersiden, hvorfra fugten vil fordampe. ROCKWOOL stenuld er vandafvisende.

 

REDAir System med tung bagmur

 • Tung bagvæg
 • REDAir BATTS
 • REDAir FLEX eller REDAir System
 • Udvendig beklædning

 

Isolering af fuger

Kalfatringsfuger (tætnede fuger) ved vinduer, døre, murremme og lignende skal have følgende funktioner:

Regntæt

Vand må ikke ophobes bag regnskærmen. Derfor skal fugen være af et diffusionsåbent materiale, som fugebånd, lister og lign.

Varmeisolerende

Brug ROCKWOOL Fugestrimmel, der er vandafvisende og nem at stoppe ind med spartel eller tynd træfiberplade.

Lufttæt

For at undgå træk og diffusion af fugt indefra og ud, skal den indvendige fuge være tæt med f.eks. plastisk eller elastisk fugemasse.

Isolering af fugebånd

 • Fugebånd
 • ROCKWOOL Fugestrimmel
 • Ramme
 • Karm
 • Fugemasse
 • Murværk

Isolering af fuge-træliste

 • Træliste
 • ROCKWOOL Fugestrimmel
 • Ramme
 • Karm
 • Fugemasse

Opmuringsteknik

Fugtisolerende asfaltpap, som forhindrer opsugning af grundfugt, anbringes på fundamentet. Yderligere skal der anbringes en asfaltpap under formurens bund. Denne pap bøjes op/ind på bagmuren.

Hulmuren isoleres samtidig med opførelsen. Som isolering anvendes ROCKWOOL MURBATTS 37/MURBATTS 34. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at overskydende mørtel fjernes, og mørtelpølser undgås. Isoleringen skal anbringes så den slutter tæt til den tidligere anbragte isolering både i vandrette og lodrette samlinger.

På denne måde opnås en tæt og effektiv isolering af tunge ydervægge. Pappen bør min gå 3 skifter/ 200 mm op af bagmuren.

Placering af asfaltpap

 • Første paplag placeres
 • Bagmurselement placeres
 • Fugtstandsende pap anbringes
 • Første skifte formur opmures
 • MURBATTS anbringes

Murbindere

Antallet af murbindere bør fastlægges ved dimensionering. Som udgangspunkt anvendes 4 murbindere pr. m², dette er dog ikke gældende ved hjørner.

Beregningen udføres jf. Eurocode 6, murværkskonstruktioner.

Muråbninger

Over muråbninger anbringes asfaltpap eller TB-render.

Asfaltpappet skal gå forbi muråbningen med mindst 150 mm på hver side.

TB-render indmures på bagsiden af facademuren efter producentens anvisninger. 

 

Placering af asfaltpap, lodret snit

 1. ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34

Kuldeisolering af murfalse

Fast forbindelse mellem for- og bagmur danner kuldebroer og bør derfor undgås. Udmuringsprocenten er den procentdel af den samlede vægflade (÷ vinduer og døre), hvor isoleringstykkelsen er reduceret mellem for- og bagmur.

Er det af statiske årsager nødvendigt med udmuring skal disse afbrydes med en kuldebroisolering.

Eksempel 0% på udmuring, Vandret snit

 1. ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34

Kuldebrosisolering, Vandret snit

 1. ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34

Konstruktionsopbygning - hule mure

Hule mure

Hule mure kan udføres som teglmure og kombinationsmure.

Teglmure

Teglhulmure består ofte af 2x108 mm væghalvdele med et hulrum. Hulrummet isoleres med ROCKWOOL MURBATTS 37/ ROCKWOOL MURBATTS 34, der er fugt- og vandafvisende. Muren skaber tæthed over for regn og vind. Formuren virker som en regnskærm og bagmuren skal skabe lufttæthed.

Kombinationsmure

Kombinationsmure opbygges af en formur af teglsten og en bagmur med etagehøje beton eller letbetonelementer eller opmures af letbetonblokke. Formuren skal virke som regnskærm og bagmuren skal skabe lufttæthed. Hulrum isoleres med ROCKWOOL MURBATTS 37/ROCKWOOL MURBATTS 34, der er fugt og vandafvisende.

U-værdier og isoleringstykkelser ved isolering af hule mure

U-værdier (W/m²K) for tunge ydervægge isoleret med ROCKWOOL MURBATTS 37/MURBATTS 34

BagmurUdmur-
ings %
ROCKWOOL MURBATTS 37
Isoleringstykkelse mm
ROCKWOOL MURBATTS 34
100125150175190125150175190
100 mm letbetonelement
00,280,240,200,190,180,220,190,170,15
100 mm letbetonelement30,280,240,210,200,190,230,200,170,16
100 mm letbetonelement50,290,250,220,200,190,230,200,170,16
Tegl00,320,270,230,210,190,250,210,180,17
Tegl30,330,280,240,220,200,260,220,190,17
Tegl50,340,290,250,230,210,270,230,190,17
100 mm beton00,320,270,230,210,190,250,210,180,17
100 mm beton30,340,280,240,220,200,260,220,190,17
100 mm beton50,350,290,250,230,210,280,230,200,18

 

Figur E 13: U-værdier (W/m²K) for tunge ydervægge

BEMÆRK!! U-værdier over 0,30 W/m²K overholder IKKE BR18 krav til mindste varmeisolering.

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter, luftstrømme og murbindere med DU. DU=0 for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af beton eller letbeton. DU=0,01 W/m2K for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med netop fyldte fuger.

Ønskes beregningerne for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med overfyldte eller ikke fyldte fuger er DU=0,04W/m²K

Forudsætninger for beregningen:

Isolering fastholdt mod bagmur, som er plan. For teglmure er fugerne netop fyldte.

30 mm kuldebroisolering ved udmuringer (se fig. E 12).

4 murbindere pr. m2, rustfast stål med diameter 3 mm.

Muren står på et terrændæksfundament.

Formur af massiv tegl 1800 kg/m3.

Bagmur af massiv tegl 1800 kg/m3, letbeton 645 kg/m3, beton 2200 kg/m3.

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter, luftstrømme og murbindere med DU. DU=0 for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af beton eller letbeton. DU=0,01 W/m2K for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med netop fyldte fuger.

Ønskes beregningerne for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med overfyldte eller ikke fyldte fuger er DU=0,04W/m²K

Forudsætninger for beregningen:

 • Isolering fastholdt mod bagmur, som er plan. For teglmure er fugerne netop fyldte.
 • 30 mm kuldebroisolering ved udmuringer (se fig. E 12).
 • 4 murbindere pr. m2, rustfast stål med diameter 3 mm.
 • Muren står på et terrændæksfundament.
 • Formur af massiv tegl 1800 kg/m3.
 • Bagmur af massiv tegl 1800 kg/m3, letbeton 645 kg/m3, beton 2200 kg/m3.

Samlinger ved vinduer og døre

Bygningsreglement stiller krav til linjetabet ved samlingen mellem muren og vinduer eller døre. Linjetabet er varierende afhængig af bygningstype - nybyggeri, tilbygning eller sommerhus.

Hvis kravet til linjetabet maksimalt må være 0,03 W/mK, kan kravet opfyldes med kuldebroisoleringen ved udmuringen på minimum 30 mm, og karmen skal placeres, så der er en overlapning på mindst 20 mm til både formur og bagmur.

Figur E 12

 1. 30 mm kuldebroisolering

Varmeisolering

U-værdi (W/m2K) ved efterisolering med ROCKWOOL Hulrumsfyld

Eksisterende konstruktionIsoleringstykkelse
0 mm80 mm130 mm
300 mm hule 
mure
1,470,46 
350 mm hule
mure
1,47 0,32

U-værdier (W/m2K) for hule mure isoleret med ROCKWOOL Hulrumsfyld. Formur tegl, bagmur tegl. Beregningerne er udført jvf. DS 418, 7. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter, luftstrømme og murbindere med D U. D U=0, idet isoleringen er udført ved indblæsning med hulrumsfyld.

Forudsætninger for beregningen:

 • Muren står på et terrændæksfundament.
 • 8 murbindere pr. m2, rustfast stål med diameter 3 mm.
 • For- og bagmur af massiv tegl 1800 kg/m3.
 • Udmuringsprocent på 5.
 • Ingen kuldebroisolering mellem for- og bagmur.
 • Linjetabet ved muråbningerne giver et tillæg, som skønsmæssigt øger U-værdien med 0,05 W/m2K.

 

U-værdi (W/m2K) ved efterisolering med ROCKWOOL FLEXIBATTS 37

Eksisterende konstruktionU-værdi før IsoleringstykkelseIsoleringstykkelse 8% træU-værdi efter isolering
300 mm hule mure1,49120 mm0,29
350 mm hule mure1,49120 mm0,29

U-værdier (W/m2K) for hule mure isoleret udvendigt med ROCKWOOL FLEXIBATTS 37. Formur tegl, bagmur tegl.

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme med D U. D U=0,01W/m2K, idet isoleringen er udført i 1 lag fastholdt mod en plan bagmur.

Forudsætninger for beregningen:

 • Muren står på et terrændæksfundament.
 • For- og bagmur af massiv tegl 1800 kg/m3.
 • Isoleringen er fastholdt mod plan mur.
 • Der er isoleret i vinduesfalsen til karm, så linjetabet ved muråbningerne (kuldebroerne) er lig nul

Konstruktionseksempler ved isolering af hule mure

Konstruktionseksempel 1 - Bærende væg
Vandret snit

Brand 
BS 60
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk Vejledning 30.

Opbygning

 1. 108 mm mursten indtil 2,60 m højde

Konstruktionseksempel 2 - Bærende væg - 350 mm hulmur
Vandret snit

Brand
BS 120

Lyd 
Luftlyd Lydklasse 50 dB 
Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Opbygning

 • 108 mm mursten
 • 108 mm mursten
 • ROCKWOOL MURBATTS 37/
 • ROCKWOOL MURBATTS 34

Konstruktionseksempel 3 Bærende væg 310 mm kombinationsmur
Vandret snit

Brand
Bærende BS 120 væg

Lyd 
Luftlyd Lydklasse 45 dB 
Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Opbygning

 • ROCKWOOL MURBATTS 37/
 • ROCKWOOL MURBATTS 34
 • 108 mm mursten
 • 100 mm letbetonelement

Konstruktionsopbygning med pladebeklædning

Udvendig isolering af ydervægge med pladebeklædning som regnskærm anvendes både ved nybyggeri og ved efterisoleringsopgaver. Pladebeklædningen opsættes på beslag eller skinnesystemer.

1. Regnskærm 
På steder, hvor Bygningsreglement stiller krav om, at udvendige overflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], skal regnskærmen udføres af mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale]. Hvor der stilles krav om, at udvendige overflader skal udføres mindst som beklædning klasse K110 D-s2,d2 [klasse 1 beklædning] skal regnskærmen udføres mindst som materiale klasse D-2,d2 [klasse B materiale].

2. Ventileret hulrum 
Det ventilerede hulrum afhænger af facadebeklædningen, og der henvises derfor til pladeleverandørernes anvisninger.

3. Fastgørelse af isolering 
Skruerne sikrer, at isoleringen fastholdes tæt mod bagvæggen, hvorved kuldebroer undgås.

4. REDAir BATTS eller ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS

5. Tung bagvæg 
Bagvæg udført i murværk, beton, letbeton el. letklinkerbeton. Bagvæggen skal være lufttæt.

Tung ydervæg med udvendig beklædning

 1. Regnskærm
 2. Ventilationsspalte
 3. Isoleringsbefæstigelse
 4. ROCKWOOL SUPER VENTIBATTS
 5. Tung bagvæg

Fastgørelse og udførelse ved ydervægge med pladebeklædning

Bygningsreglementet stiller krav til de udvendige overflader afhængigt af bygningstype og -højde. Hvor der stilles krav om, at udvendige overflader skal udføres mindst som klasse 1 beklædning (senere K B-s1,d0), skal isoleringen, når den opsættes på BS-konstruktion, være mindst et klasse A materiale (senere B-s1,d0). Ved at anvende ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS opbygges konstruktionen fugtteknisk korrekt, idet der afsluttes med et produkt med en meget lav diffusionsmodstand.

Sammen med et ventileret hulrum sikrer dette, at der ikke er risiko for skadelig kondens i konstruktionen. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er en isoleringsplade, der er specielt udviklet til isolering bag ventilerede pladebeklædninger. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld. Produktet består af en 30 mm hård overflade, mens den resterende del af produktet er blødere. Korrekt opsat ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS sikrer en effektiv isolering.

Såfremt bagvæggen er lufttæt, kan en vindtæt afdækning udvendigt på isoleringen derfor udelades. Den hårde overflade giver stor modstand mod påtvungen konvektion og sikrer samtidigt, at isoleringen står stift og stramt i konstruktionen. Dermed opnås et godt isoleringsresultat. Det blødere underlag kan tilpasse sig ujævnheder i den bagvedliggende væg, og slutter tæt til Z-profiler.

Fastholdelsen af ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS afhænger af det valgte ophængningssystem til facadebeklædningen. Generelt skal isoleringen fastholdes med 1-3 isoleringsdybler pr. m2, men ved særligt ujævne overflader kan flere fastholdelser være påkrævet.

Hvor regnskærmen opsættes med større, åbne fuger, er der mulighed for, at en mindre mængde nedbør rammer isoleringspladen. Da ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er vandafvisende, vil vandmængden løbe ned ad overfladen på pladen uden at trænge ind i produktet.

Direkte slagregn vil på grund af ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS hårde toplag højst kunne trænge et par mm ind i produktet. Denne fugt vil blive bortventileret i en efterfølgende tør periode.

 

Regnskærmen opsat med store åbne fuger.

Udvendig efterisolering af ydervæg

Som alternativ kan man efterisolere ydervægge udvendigt. Dette gøres ofte, hvor man samtidig ønsker at renovere facaderne og gavlene på byggeriet.

 

 1. Eksisterende ydervæg
 2. Stolpe
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 4. Vejrstabilt asfaltpap- eller
 5. gummiliste
 6. ROCKPANEL-plade
 7. Z-profil

NB! Ventilation mellem ROCKPANEL-plade og isolering er unødvendig.     

Indvendig efterisolering af ydervæg

Som alternativ kan man efterisolere ydervæggen indvendigt. Før isoleringsarbejdet påbegyndes, skal tapet og plastmaling afrenses. Massive trælægter eller planker evt. stålrigler, som passer til den ønskede isoleringstykkelse, fastgøres til væggen. Imellem disse isoleres med ROCKWOOL FLEXIBATTS.

Dampspærre monteres over hele fladen og renskæres langs vægge, loft og gulv, efter den indvendige beklædning med evt. tilhørende lister er opsat. Den indvendige beklædning fastgøres til lægter med skruer eller søm.

NB! Denne metode er ikke velegnet til teglstensvægge af ikke hårdtbrændte teglsten på grund af risiko for frostsprængninger. Det anbefales at kontakte en mursagkyndig, som kan vurdere murstenenes kvalitet.

Efterisolering bagved radiatorer

ROCKFON Boxer klæbes direkte på væggen bag radiatoren. Som klæber kan anvendes almindelig fliseklæber. Afstanden mellem ROCKFON Boxer og radiatoren skal være mindst 20 mm. Klæberen påføres med en grov tandspartel, således at 75% af ROCKFON Boxer er dækket med klæber.

ROCKFON Boxer fremstilles i en tykkelse på 20 mm. På den ene side er ROCKFON Boxer forsynet med en lys, grov glasvæv, så den kan opsættes uden at afvige væsentligt fra tilstødende partiers overflade.

 1. ROCKFON Boxer
 2. Ydervæg
 3. Min. 20 mm

Efterisolering ved indblæsning

Huse med hule mure isoleres bedst med ROCKWOOL Hulrumsfyld. Det blæses sædvanligvis ind udefra og uden gener for beboerne. ROCKWOOL Hulrumsfyld bliver presset sammen til et fast, ensartet og varmeisolerende lag og kommer ud alle kroge i muren.

Men husk, ROCKWOOL Hulrumsfyld afhjælper ikke eksisterende fugtskader. Manglende pap ved fundamentet, mørtelansamlinger i hulrummets bund o.lign skal udbedres inden indblæsningen. Indblæsningen udføres af autoriserede ROCKWOOL indblæsningsfirmaer.

Indblæsning af ROCKWOOL Hulrumsfyld

Efterisolering af ydervæg - links til eksempler i ROCKWOOL Guide - Efterisolering

Ydervægge udvendig med reglar og SUPER VENTI-BATTS

Gå direkte til side 14 i brochuren "ROCKWOOL - GUIDE - efterisolering

Ydervæg udvendig med traditionel krydsisolering og SUPER VENTI-BATTS 

Gå direkte til side 15 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Ydervæg udvendig med REDAir BATTS 

Gå direkte til side 16 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Ydervæg udvendig med FACADEBATTS og puds

Gå direkte til side 17 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Efterisolering af hulmur med indblæsning af HULRUMSFYLD

Gå direkte til side 18 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Efterisolering af ydervæg indvendigt med let forsatsvæg

Gå direkte til side 19 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Nybyggeri og U-værdier - links til information i Den lille lune

Ydervæg: Tung konstruktion

hulmur, tegl + tegl

Gå direkte til side 43 i brochuren "Den lille lune"

Ydervæg: Tung konstruktion

skalmuret letbetonvæg

Gå direkte til side 44 i brochuren "Den lille lune"

Ydervæg: Let konstruktion

skalmuret træskeletvæg

Gå direkte til side 45 i brochuren "Den lille lune"

Produkter

Ydervæg af mursten

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
MURBATTS 37
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 37

Gå til produkt
MURBATTS 34
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 34

Gå til produkt
FLEXIBATTS 32
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Bygningsisolering, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Ydervægge af mursten, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål

FLEXIBATTS 32

Gå til produkt
MURBATTS 32
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 32

Gå til produkt
Fugestrimmel
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af træ, Ydervægge af stål, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Bygningsisolering

Fugestrimmel

Gå til produkt
ROCKWOOL Kniv 315
Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Gulv, Terrændæk med strøgulv, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Skillevægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af mursten, Ydervægge af beton, Bygningsisolering

ROCKWOOL Kniv 315

Gå til produkt
Hent flere