Isolering af skillevægge af træ og af stål

Skillevægge af træ og af stål

Ved anvendelse af skillevægge af træ og stål er det meget vigtigt at have fokus på brandisolering og lydisolering. ROCKWOOL isolering – med dens højere tæthed og ikke-retningsbestemte fiberretning – reducerer passage af lyd, forebygger brand og øger komfort.

Konstruktionsopbygning

Lette skillevægge kan være opbygget som enkelt- eller dobbeltvæg med stål- eller træskelet med pladebeklædning af f.eks. gips eller træ. Til lejlighedsskel anvendes dobbeltvægopbygning. Dette skyldes lovkrav om lydreduktion mellem boliger. Lydmæssigt er det vigtigt, at samlinger er tætte. Selv mindre utætheder vil give mærkbar nedsættelse af lydreduktionen.

 

Skillevæg, stålskeletopbygning

 1. 3 mm gipsplade
 2. Stolper, U-profil 70x35 mm, c/c 600 mm
 3. 45 mm ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS fastklemt mellem stålprofilerne
 4. 13 mm gipsplade

Isoleringsmateriale

Til lette skillevægge med stål- eller træskelet anvendes ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS. Isoleringsmaterialet vil med ca. 5- 10 mm overmål stå i spænd mellem U-profilerne eller træstolperne.

 

Skillevæg, forskudt stålskeletopbygning

 1. 2x13 mm gipsplade
 2. Stolper, U-profil 70x35 mm, c/c 300 mm forskudt
 3. 95 mm ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 4. 13 mm fastklemt mellem stålprofilerne.

Brandisolering af skillevægge af træ og stål

Det er specielt vigtigt for lette skillevægge, at isoleringsmaterialet yder størst mulig brandbeskyttelse. Lette skillevægge kan anvendes både som brandcellevægge og som brandsektioneringsvægge. ROCKWOOL stenuld er et ubrændbart isoleringsmateriale (klasse A1), der tåler temperaturer over 1.000°C uden at smelte. 

Et ubrændbart isoleringsmateriale (klasse A1) med højt smeltepunkt er velegnet til brandsikre og branddrøje konstruktioner:

 • det forøger ikke brandbelastningen
 • det bevarer isoleringsevnen under brand
 • det afgiver ikke røg og aggressive luftarter under brand

Under brandpåvirkningen yder ROCKWOOL stenuld brandbeskyttelse af bagvedliggende materialer og bærende bygningsdele.

Skillevæg, træskeletopbygning

 1. Beklædning
 2. Stolper, c/c 600 mm (7,5% træ)
 3. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS

Skillevæg, forskudt træskeletopbygning

 1. 2x13 mm gipsplade
 2. 50x50 mm stolper, c/c 600 mm forskudt
 3. 45 mm fastholdt ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 4. 10-30 mm luftspalte

Lydisolering af skillevægge af træ og stål

Den lydreduktion, der opnås f.eks. gennem en let pladebeklædt væg afhænger af flere faktorer:

Pladebeklædningens egenskaber

Den indbyrdes afstand mellem pladerne

Om der er kontakt mellem pladerne via stolper eller pladerne står uafhængigt af hinanden

Om hulrummet er uisoleret eller isoleret med ROCKWOOL stenuld.

Isoleringens funktion er først og fremmest at reducere den akustiske forbindelse mellem beklædningerne og dermed hindre, at lydtrykket i hulrummet bliver forøget. For at dæmpe resonansvirkningerne i hulrummet skal hulrummet isoleres med et lydabsorberende materiale som ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS.

Ved evt. utætheder i beklædningen har isoleringen en stor betydning for lydreduktionen. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS er formfaste med en stor udfyldningsgrad. Generelt anbefales det at fuge samlinger ved tilstødende bygningsdele.

Lejlighedsskel udføres altid som dobbeltvægge!

Det er vigtigt, at anvisninger fra de enkelte fabrikanter af skillevægssystemer følges.

 

 

Væggen isoleres med ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS

Rw = 57 dB

Uisoleret væg: 

Rw = 40 dB

Lydreduktion

Vigtigt

Luftlydsisolation betegnes med: 
Rw = vægtet reduktionstal målt i laboratorium 
R'w = vægtet reduktionstal målt i bygninger

Laboratoriemålinger vil typisk være 4-5 dB bedre end målinger foretaget i bygninger for den samme konstruktion.

Lydreduktion

1 dB - En ændring, som lige netop er så stor, at den kan erkendes.

3 dB - En væsentlig ændring, som meget tydeligt kan høres, svarende til en ændring af høreindtrykket på 20%.

6 dB - Svarer til en ændring af høreindtrykket på 35%.

10 dB - Svarer til en ændring af høreindtrykket på 50%.

Reduktionstal Rw i dB

Samlingsdetaljer

Hvor der stilles store krav til lydisolation for en skillevæg, skal flanketransmission gennem de tilstødende bygningsdele - terrændæk, etageadskillelser, ydervægge og tværgående skillevægge brydes. Endvidere skal man være opmærksom på, at el-installationer og rørgennemføringer forringer vægges lydisolationsevne.

Skillevægge/betondæk

Ved ujævne tilslutningsflader skal pukler og grater fjernes og lunker skal udlignes med ROCKWOOL Fugestrimmel før opsætningen af stålskinner eller trælægter. For vægge med en luftlydisolation på R'w = 44 dB eller mere, bør der altid forsegles med fugemasse. Dette anbefales også for vægge med mindre luftlydisolation, hvis tilslutningsfladen er ujævn.

Skillevægge/Svømmende gulv

Fugerne mellem skillevæg og svømmende gulv af asfalt eller beton skal udfyldes med ROCKWOOL Fugestrimmel og forsegles med fugemasse. Gulvet bør afbrydes med fuger, hvor vægge med luftlydsisolation >R'w = 40 dB placeres.

Samling, skillevæg/betondæk

 1. Betondæk
 2. ROCKWOOL Fugestrimmel
 3. Fugeforsegling
 4. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 5. Skillevæg

Forsatsvægge

Eksisterende skillevægge kan forbedres lydmæssigt ved hjælp af forsatsvægge. Forbedringen er afhængig af den eksisterende skillevægs lydisolation og med risiko for flanketransmission. Forsatsvægge kan opbygges af stål- eller træskelet. Forsatsvægge skal opsættes uden fast forbindelse til eksisterende vægge og med fastgørelse til flankerende vægge og dæk. Hulrummet isoleres med minimum 50 mm ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS og beklædes med 2 lag 13 mm gipsplader. De afgrænsende fuger forsegles med plastisk fugemasse.

Samling, skillevæg/svømmende gulv

 1. Svømmende gulv
 2. Skillevæg
 3. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 4. Fugeforsegling
 5. ROCKWOOL Fugestrimmel
 6. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 7. ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv

Konstruktionseksempler

Konstruktionseksempel 1 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand
BS 30 
MK-godkendelse nr. 6.10/0299 (Danogips)
MK-godkendelse nr. 6.10/0140 (Gyproc)

Lyd 
Luftlyd Rw = 43 dB 
R'w min. = 36 dB
Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Opbygning

 1. 13 mm gipsplade
 2. Stolper, U-profil 70x35 mm, c/c 600 mm
 3. 45 mm ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 4. 13 mm gipsplade

Konstruktionseksempel 2 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BS 60 MK-godkendelse (Danogips) 
MK-godkendelse (Gyproc).

Opbygning

 1. 15 mm brandgips
 2. Stolper, U-profil 70x35 mm, c/c 600 mm
 3. 70 mm ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS fastklemt mellem stålprofilerne.

Konstruktionseksempel 3 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BS 120 
MK-godkendelse nr. 6.10/0299 (Danogips) 
MK-godkendelse nr. 6.10/0140 (Gyproc)

Lyd
Luftlyd Rw = 58 dB 
R'w min. = 52 dB

Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Opbygning

 1. 2x15 mm brandgips
 2. Stolper, U-profil 70x35 mm, c/c 300 mm forskudt
 3. 95 mm ROCKWOOL SPECIALBATTS fastklemt mellem stålprofilerne.

Konstruktionseksempel 4 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BD 30 
Konstruktionseksempel fra gældende Bygningsreglement.

Lyd 
Luftlyd Rw = 36 dB 
ROCKWOOL International A/S' Lydlaboratorium

Opbygning

 1. K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2), mindst 12 mm tykkelse
 2. 45x45 mm stolper, c/c 600 mm
 3. 45 mm fastholdt ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 4. K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2), mindst 12 mm tykkelse

Konstruktionseksempel 5 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BD 60 
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk 
Vejledning 30.

Lyd 
Luftlyd 
Rw = 37 dB 
ROCKWOOL International A/S' Lydlaboratorium

Opbygning

 1. K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2), mindst 12 mm tykkelse
 2. 95x45 mm stolper, c/c 600 mm
 3. 95 mm fastholdt ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS
 4. K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2), mindst 12 mm tykkelse

Konstruktionseksempel 6 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BD 120 
DBI sag F5929 og F9062

Lyd
Luftlyd Rw = 59 dB
NBI-anvisning 28

Opbygning

 1. 2x13 mm gipsplade
 2. 50x50 mm stolper, c/c 600 mm forskudt
 3. 45 mm fastholdt ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 4. 10-30 mm luftspalte

Efterisolering af skillevæg mod uopvarmet rum med A-PLADEBATTS 10

Produkt til efterisolering: 

ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 λ 35

Fastgørelse: 

Isoleringen opsættes på den kolde side af skillevæggen og fastholdes med skruer og 70 mm isoleringsskiver. 4 stk. pr. isoleringsplade

Vær opmærksom på: 

Kontrollér at væggen er plan, så spalter på bagsiden og kan - terne af isoleringen undgås. Eventuelle mørteludposninger og lignende uregelmæssigheder fjernes.

Om konstruktionen er tilstrækkelig luft- og damptæt. Hvis ikke, skal dampspærre monteres. Dampspærren skal være tæt i overlap og mod tilstødende konstruktion.

Almindeligvis er der ikke behov for dampspærre på bagvægge af uorganiske materialer som tegl, letbeton og beton, når der isoleres på den kolde side af væggen.

Læs mere om U-værdier og Efterisolering af skillevæg mod uopvarmet rum med A-PLADEBATTS 10 i ROCKWOOL Guide - efterisolering side 20.

Produkter

Isolering af skillevægge af træ og af stål

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
SKILLEVÆGSBATTS
Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

SKILLEVÆGSBATTS

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
A-PLADEBATTS 10
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Bygningsisolering, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Åsekonstruktion, Skunkrum, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Genanvendelse

A-PLADEBATTS 10

Gå til produkt
BD-60 FLEXIBATTS
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

BD-60 FLEXIBATTS

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
FLEXIBATTS 32
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Bygningsisolering, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Ydervægge af mursten, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål

FLEXIBATTS 32

Gå til produkt
ROCKWOOL Kniv 315
Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Gulv, Terrændæk med strøgulv, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Skillevægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af mursten, Ydervægge af beton, Bygningsisolering

ROCKWOOL Kniv 315

Gå til produkt
Hent flere