Isolering af skillevægge af tegl, letbeton og beton

Tunge skillevægge kan opbygges som enkelt – eller dobbeltvæg af teglsten, letbeton, letklinkerbeton eller beton.

Til lejlighedsskel anvendes dobbelt vægopbygning for tunge skillevægge. Dette skyldes lovkrav om lydreduktion mellem boliger. Lydmæssigt er det vigtigt, at fuger og samlinger alle er tætte.

Konstruktionsprincip

Tunge skillevægge kan være opbygget som enkelt- eller dobbeltvæg af teglsten, letbeton, letklinkerbeton eller beton. Til lejlighedsskel anvendes dobbeltvægopbygning med isoleringsmateriale. Dette skyldes lovkrav om lydreduktion mellem boliger. Lydmæssigt er det vigtigt, at fuger og samlinger er tætte.

Hvor sikkerhed for tætte fuger og samlinger ikke kan påregnes anvendes ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3, som isoleringsmateriale. Hvor tætte fuger og samlinger kan sikres anvendes normalt ROCKWOOL MURBATTS.

Tung skillevæg opbygget i teglsten. Vandret snit.

 1. 108 mm teglsten
 2. 125 mm stenuld 80 kg/m3
 3. 108 mm teglsten

Tung skillevæg opbygget i letbeton. Vandret snit.

 1. 100 mm letbeton vægelement, densitet 650 kg/m3
 2. Min. 75 mm ROCKWOOL MURBATTS 37
 3. Elementlim

Lydisolering af skillevægge af beton

Ved lejlighedsskel udført som tunge dobbeltvægge uden bindere isoleres hulrum med ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL stenuld skal dels hindre, at mørtelrester o.lign. danner en fast forbindelse og dels medvirke til den direkte lydreduktion ved eventuelle lækager i fuger. Lavt luftgennemstrømningstal giver størst lydreduktion igennem isoleringen. I SBI-anvisning 172, anbefales det, at dobbeltvægge af mursten og letbeton isoleres med stenuld med densitet 80-100 kg/m3.

I dobbeltvægge af letbeton anvendes ofte ROCKWOOL MURBATTS. Elementvægge skal understøbes tæt ved fundamenter. Derfor bør hulrum mellem fundamentsblokke og mellem elementvægge, i mindst 200 mm højde over terrændækkets overside, isoleres med ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3, idet isoleringen ikke må presses sammen.

Desuden skal væggene have en tæt overflade som f.eks. kan være fuget, spartlet eller pudset. Fuger skal være fyldte og alle samlinger mellem elementer skal være udstøbte/limede. Der må ikke forekomme udsparinger.

Vigtigt

Luftlydsisolation betegnes med:

Rw = vægtet reduktionstal målt i laboratorium 

R'w = vægtet reduktionstal målt i bygninger

Laboratoriemålinger vil typisk være 4-5 dB bedre end målinger foretaget i bygninger for den samme konstruktion.

Lydreduktion

1 dB - En ændring, som lige netop er så stor, at den kan erkendes. 

3 dB - En væsentlig ændring, som meget tydeligt kan høres, svarende til en ændring af høreindtrykket på 20%. 

6 dB - Svarer til en ændring af høreindtrykket på 35%. 

10 dB Svarer til en ændring af høreindtrykket på 50%.

Samlingsdetaljer

Dobbeltvægges samlinger med omgivende bygningsdele som terrændæk, tag og facadevægge har afgørende indvirkning på væggens luftlydisolation. De viste løsninger er eksempler på, hvordan flanketransmission kan begrænses.

Skillevægge/fundament

Hvor skillevæggen består af elementer, skal der understøbes omhyggeligt med mørtel for at opnå tæthed. Ved beton-, letbeton- og letklinkerbetonelementer skal hulrum isoleres med ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3 mindst 200 mm over terrændækkets overside for at give modhold for understøbning.

Samling skillevæg/fundament

 1. ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3
 2. Skillevæg
 3. Understøbning
 4. Fundamentsblokke
 5. Fundament 

Skillevæg/let ydervæg

Det er vigtigt, at samlinger udføres tætte. Fugedybden mellem skillevæg og ydervæg skal mindst være 100 mm og bredden højst 15 mm. Fugedybden regnes fra forkant af skillevæg til den indvendige side af ydervæg. Fugerne skal stoppes med ROCKWOOL Fugestrimmel og forsegles med en fugemasse.

Samling skillevæg/let ydervæg

 1. ROCKWOOL Fugestrimmel
 2. ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3
 3. Fugeforsegling
 4. Skillevæg
 5. Let ydervæg

Skillevæg/tung ydervæg

Det kan være nødvendigt at indlægge lodrette fuger i ydervæggens formur eller forsyne formuren med fremspring ud for skillevæggen for at undgå flanketransmission.

Samling skillevæg/tung ydervæg

 1. Formur
 2. Elastisk fuge
 3. ROCKWOOL MURBATTS
 4. ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3
 5. Bagmur

Skillevæg/tag

Lejlighedsskel skal udføres i tæt tilslutning til tagbeklædningen eller føres op over tagfladen og samtidig fungere som brandkam.

Samling skillevæg/tag

 1. Mørtel
 2. Spær
 3. Skillevæg
 4. Spærfod

Konstruktionseksempler

Konstruktionseksempel 1 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BS 120 
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk 
Vejledning 30.

Lyd 
Luftlyd 
Lydklasse R'w = 60 dB 
Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Opbygning

 1. 108 mm teglsten
 2. 125 mm ROCKWOOL stenuld 80 kg/m3

Konstruktionseksempel 2 - Væg ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BS 120 
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd 
Luftlyd Lydklasse R'w = 55 dB 
Erfaringsmålinger (H+H Gasbeton)

Opbygning

 1. 100 mm letbeton vægelement, densitet 650 kg/m3
 2. Min. 75 mm ROCKWOOL MURBATTS 37
 3. Elementlim

Konstruktionseksempel 3 - Væg, ikke bærende
Vandret snit

Brand 
BS 120 
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd 
Luftlyd Lydklasse
R'w = 55 dB 
Erfaringsmålinger (DBI / Fibo / Leca)

Opbygning

 1. 100 mm letklinkerbeton vægelement, densitet 1400 kg/m3
 2. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS 37

Konstruktionseksempel 4 - Væg, ikke bærende
Lodret snit

Lyd 
Luftlyd Lydklasse før R'w = 52 dB 
Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Lydklasse efter R'w = 60 dB 
Konstruktionseksempel fra SBI-anvisning 172.

Opbygning

 1. 230 mm teglsten
 2. 10-30 mm luftspalte
 3. Min. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 i lægteskelet
 4. Etageadskillelse
 5. 2x13 mm gipsplade
 6. ROCKWOOL Fugestrimmel
 7. Fugeforsegling

Efterisolering af skillevæg mod uopvarmet rum med A- PLADEBATTS 10

Produkt til efterisolering: 

ROCKWOOL A- PLADEBATTS 10 λ 35

Fastgørelse: 

Isoleringen opsættes på den kolde side af skillevæggen og fastholdes med skruer og 70 mm isoleringsskiver. 4 stk. pr. isoleringsplade

Vær opmærksom på: 

Kontrollér at væggen er plan, så spalter på bagsiden og kan - terne af isoleringen undgås. Eventuelle mørteludposninger og lignende uregelmæssigheder fjernes.

Om konstruktionen er tilstrækkelig luft- og damptæt. Hvis ikke, skal dampspærre monteres. Dampspærren skal være tæt i overlap og mod tilstødende konstruktion.

Almindeligvis er der ikke behov for dampspærre på bagvægge af uorganiske materialer som tegl, letbeton og beton, når der isoleres på den kolde side af væggen.

Læs mere om U-værdier og Efterisolering af skillevæg mod uopvarmet rum med A-PLADEBATTS 10 i ROCKWOOL Guide - efterisolering side 20.

Produkter

Isolering af skillevægge af tegl, letbeton og beton

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
SKILLEVÆGSBATTS
Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

SKILLEVÆGSBATTS

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
A-PLADEBATTS 10
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Bygningsisolering, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Åsekonstruktion, Skunkrum, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Genanvendelse

A-PLADEBATTS 10

Gå til produkt
BD-60 FLEXIBATTS
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

BD-60 FLEXIBATTS

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
FLEXIBATTS 32
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Bygningsisolering, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Ydervægge af mursten, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål

FLEXIBATTS 32

Gå til produkt
ROCKWOOL Kniv 315
Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Gulv, Terrændæk med strøgulv, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Skillevægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af mursten, Ydervægge af beton, Bygningsisolering

ROCKWOOL Kniv 315

Gå til produkt
Hent flere