Fastgørelse

Den dominerende fastgørelsesform er i dag mekanisk fastgørelse med skruer og skiver, og fastgørelsen foretages normalt gennem og samtidig med tagdækningen, hvad enten denne består af tagpap eller tagfolie.

Fastgørelsesmetoder

Der anvendes i dag 3 forskellige fastgørelsesmetoder:

1: Mekanisk fastgørelse af tagisolering og klæbning af tagdækning.

Ved denne fastgørelsesmetode anbringes beslagene enten direkte ovenpå isoleringen. Ved den første metode, hvor beslagene placeres direkte ovenpå isoleringen, stilles der store krav til isoleringens delamineringsstyrke samt til gennemlokningsstyrken af hensyn til gennemtrækning af beslaget.

Klæbning af tagpap på isoleringen kan foretages med både koldklæber, varmklæber og svejsning. Ved anvendelse af varmklæber og svejsning kræves at isoleringen har en asfaltcoated overflade. Et udvalg af ROCKWOOL tagprodukter kan bestilles i en coated udgave. (Anbefales kun til murkroner).

Placeres beslagene ovenpå 1. lag tagpap øges gennemlokningsstyrken væsentligt, og udtrækning af beslaget fra underlaget vil sammen med gennemlokningen være de mest relevante brudmekanismer.

2: Mekanisk fastgørelse af tagdækning

Ved denne fastgørelsesmetode fastholdes isoleringen af selve tagdækningen. Derfor stilles der her særlig store krav til tagdækningens træk- og rivestyrke samt styrke overfor dynamiske påvirkninger.

Fastgørelsesmetoden anvendes stort set kun i systemløsninger.

Mekanisk fastgørelse

Den mest anvendte fastgørelsesmetode i dag er mekanisk fastgørelse sammen med tagdækning. 

Ved 2-lags tagpapdækning fastgøres 1. lag tagpap og isoleringen mekanisk i en arbejdsoperation med fastgørelse i tagdækningsoverlæg. Ved 1-lags tagpapdækning og tagdækning med tagfolier fastgøres tagdækning og tagisolering med beslag i tagdækningens overlæg.

Karakteristisk for denne form for fastgørelser er, at tagisoleringens delaminering ikke indgår som brudmåde, idet tagisoleringen fastholdes mod vindsug af tagdækningen.

Til gengæld stilles særlige krav til tagdækningen, som skal have tilstrækkelig trækstyrke og rivestyrke, samt styrke overfor dynamiske påvirkninger.

De mekaniske fastgørelsesmidler anbringes normalt i rækker med en afstand svarende til tagdækningens banebredde (nyttebredde). Under vindsug påvirkninger kan tagdækningen suges op i en bue.

Til mekanisk fastgjort tagdækning anvendes fastgørelsesmidler udformet på samme måde som beskrevet i afsnittet om mekanisk fastgjort isolering.

Skiverne skal, hvis underlaget er tagisolering, have en teleskoplængde (frigang) på min. 30 mm, dog max. isoleringslagets tykkelse minus 30 mm.

Tagopbygning for mekanisk fastgjort tagdækning.

Opsugning af tagdækning.

Fastgørelsesmidlerne er typisk placeret i banernes overlæg.

Fastgørelsesbeslag.

 

Den regningsmæssige styrke af de enkelte beslag ligger normalt omkring 0,7 kN pr. beslag, men oplyses af tagdæknings-leverandøren eller beslagleverandøren for det aktuelle underlag. Med en regningsmæssig styrke af beslagene på 0,7 kN pr. beslag eller 0,5 kN pr. beslag fås beslagafstande som angivet i tabel.Fastgørelsesmidlers placeringRegningsmæssig styrke ved
udrivnings-/gennemlokningsstyrke på:
Afstand mellem beslag i rækken
a
Afstand mellem beslag i rækken
b
[kN/Fastgørelsesmiddel]
0,70,5
mmkN/m2kN/m2
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,6
0,5
0,4
0,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,45
0,45
0,45
0,45
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,6
0,5
0,4
0,3
0,69
0,92
1,11
1,39
1,85
2,78
1,85
2,22
2,77
3,70

 

Tabel: Regningsmæssige styrker for mekanisk fastgjort tagdækning [kN/m2].

Udtræk af fastgørelsesmidler fra underlag Der findes en række forskellige produkter til fastgørelse i underlag af stålplade, beton, letbeton eller træ. Nedenfor er angivet orienterende styrker, som kun kan bruges til foreløbig dimensionering. 

Ved den endelige dimensionering skal der anvendes konkrete styrketal for udtrækning af de aktuelle fastgørelsesmidler.

FastgørelsesmiddelUnderlagRegningsmæssig udtrækningsstyrke pr. beslag [kN]
4,8 mm tagskrueProfileret stålplade
(520 MN/m2)
0,7 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,0 mm


0,7
0,8
0,9
1,0
5,5 mm rustfast betonsømBetonelementer
Pladsstøbt beton
2,0
1,5
Skrue i 8 mm plastplugGasbeton 500 kg/m20,5
Skrue i 12 mm plastplugLetklinker tagelement0,5
4,8 mm tagskrueTagkrydsfiner (CE-mærket)
15-16 mm
18-19 mm

0,8
1,0
4,8 mm tagskrueBrædder, (Tykkelse min. 20 mm)0,9

 

Fastholdelse af kiler m.v.

Da tagdækningen ligger løst mellem beslagrækkerne, er det vigtigt at alle kiler m.v. fastholdes, således at de ikke flytter sig under tagdækningen i kraftig blæst. Det skal derfor sikres, at der er mindst 1 beslag i alle isoleringsplader, kiler m.v.

 

Dette er specielt vigtigt ved de mindste kiler i skotrender tæt ved afløbene.

Detaljer

Det er vigtigt, at der udføres en omhyggelig fastgørelse af tagisoleringen langs kanterne af taget, da der her optræder turbulens og store vindsug.

Der skal derfor udføres ud over de allerede dimensionerede fastgørelser på selve tagfladen. En kantfastgørelse max. 200 mm bag sternkanten som vist på figurerne.

Hvis der er høje opkanter med isolering på taget, skal denne isolering også fastgøres som vist på figuren til højre, som gælder for tagopkanter på 600 mm.