Generelt om isolering af flade tage

Når der skal vælges materialer til tagløsninger, er det vigtigt, at produkternes egenskaber er veldokumenterede både teoretisk og i praksis. Det er afgørende at taget fra starten projekteres og udføres rigtigt. Både hvad angår konstruktion og materialer.

Varmt eller koldt tag

“Varme tage” kaldes ofte også for “flade tage”. Det er dog ikke helt retvisende, da man i dag ofte ser varme tage med ret store taghældninger. Forskellen på varme og kolde tage er kortsagt:

Varme tage:

 • Varmeisoleringen er placeret udenpå den bærende konstruktion.
 • Kan placeres ovenpå forskellige typer undertag, f.eks. nedenstående:

Kolde tage:

 • Varmeisoleringen placeres inden i den bærende konstruktion. Kan udføres ventileret eller uventileret

Anvendelse

Konstruktioner opbygget som varme tage anvendes typisk i forbindelse med større industri-, erhvervs-, bolig- eller institutionsbyggerier. Men de sidste år ser man ofte konstruktionen anvendt i forbindelse med andre typer byggerier – bl.a. mindre boligbyggerier.

Med ROCKWOOL kilesystemer kan man altid sikre en effektiv tagafvanding: kravet om et tagfald på min. 1:40 (25 mm pr. meter) kan altid opfyldes uanset om underlaget er med eller uden fald.

Fordele ved det varme tag

Regulært underlag: sikker etablering og kontrol af dampspærre. Minimal risiko for fugtskader pga. opstigende rumfugt. Tæt konstruktion. Kan nemt og enkelt overholde de nye krav om lufttæthed. Ingen stramme bindinger i konstruktionsudformning pga. f.eks. krav til ventilation eller fugtdrænende dampspærre.

Totalt set giver det varme tag gode muligheder for – på en enkel og entydig måde – at opfylde de nye krav om tætte og energioptimale konstruktioner. Bærende konstruktioner har kun minimale temperaturbevægelser.

ROCKWOOL løsninger til isolering af varme tage

ROCKWOOL løsninger til udvendig tagisolering kan anvendes til alle typer af tagkonstruktioner.

HARDROCK Energy

ROCKWOOL produkter dækker et bredt spekter af løsninger. ROCKWOOL HARDROCK Energy produkter kan bl.a. anvendes i nedenstående konstruktioner:

ROCKWOOL brandguide

En guide til tagkonstruktioner med udvendig isolering

Denne brandguide for tagkonstruktioner med udvendig isolering er udarbejdet på grundlag af Bygningsreglement 2008 med tilhørende ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” samt Tekniske forskrifter.

Brandguiden er en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner samt et forslag til mulige konstruktionsudformninger, der opfylder de givne brandkrav.

Supplerende brandsikring

Udover de lovmæssige regler som angivet på de forestående sider kan det anbefales at brandsikre gennembrydninger i en tagkonstruktion, hvor der indgår brændbar tagisolering. Såfremt der udføres supplerende brandsikring, vil dette reducere risikoen for brandspredning såvel i tagkonstruktionen som i bygningen.

Taggennembrydninger, hvor det er vigtigt at udføre supplerende brandsikring er:

 • Omkring ovenlys og taglemme, fig. 1.
 • Ved tagkanter, fig. 2.
 • Omkring afløb, fig 3.
 • Omkring taghuse og opragende skakte af brændbare materialer, fig. 4.
 • Omkring ventilationsindtag og afkast, fig. 5.

 

Forslagene er baseret på løsninger, som anvendes i Norge.

Godkendelsesdatablad BD-60 / BS-60 Ståltage

ROCKWOOL A/S godkendelse som bærende, adskillende BS-bygningsdel 60. Dansk Brandteknisk Institut; sagsnr. H 11003 af 1999.07.28

Minimumskrav til trapezprofilerede stålplader:

 • Tykkelse mindst 1,0 mm
 • Stålflydespænding mindst 350 N/mm2
 • Inertimoment mindst 2.800.000 mm4 per meter
 • Maksimal tilladelig spændingstilstand 120 N/mm2 i lastkombination 3.3 - Brand

Minimumskrav til tagisolering samt underliggende brandisolering:

 • Tagisolering bestående af ROCKWOOL ubrændbar stenuld i densitet mindst 100 kg/m3 og i tykkelser mellem 85 mm og 180 mm
 • Underliggende brandisolering bestående af 80 mm ROCKWOOL CONLIT 120 monteret efter producentens anvisninger.

 1. Klasse T Tagdækning
 2. Ubrændbar tagisolering
 3. Dampspærre
 4. Profileret stålplade
 5. Ubrændbar isolering
 6. ROCKWOOL CONLIT brandisolering
 7. Stålprofil

Skal dokumenteres at være bærende, adskillende BD bygningsdel 60

Spring i Bygningshøjde: 
Bygningsreglement 2010. Bærende, adskillende BD-bygningsdel 60.

Tekniske forskrifter: 
Bærende, adskillende BS-bygningsdel 60.

 1. Klasse T Tagdækning
 2. Ubrændbar tagisolering
 3. Dampspærre
 4. Profileret stålplade
 5. Ubrændbar isolering
 6. ROCKWOOL CONLIT brandisolering
 7. Stålprofil

Brandkamserstatning.

Tekniske forskrifter: 
Bærende, adskillende BS-bygningsdel 60.

Varmeisolering

Kileskåret isolering

For en tagkonstruktion med kileskåret isolering er beregningsmetoden afhængig af tagets form, tagets maksimale modstandstal Rmax samt tagets minimale modstandstal Rmin.

 

Taget opdeles arealmæssigt svarende til nedenstående 3 kiletyper.

 

Kiletyper A - Rektangulære kile

U-værdien beregnes ud fra formlen:

 

Kiletyper B - Trekantet kile, høj spids

 

U-værdien beregnes ud fra formlen:

Kiletyper C - Trekantet kile, lav spids

 

U-værdien beregnes ud fra formlen:

Hele taget

Den endelige U-værdi beregnes som det arealvægtede gennemsnit ud fra formlen:

I skemaerne fig. 1 for de tre kiletyper kan ved hjælp af Rmin og Rmax værdier aflæses den enkelte kiletypes U-Værdi.

Eksempel

Konstruktionsopbygning:

Tagpap, ROCKWOOL TF-kile, dampspærre, 80 mm beton. Tagfladen er rektangulær med fald mod en side (kiletype A).

U-værdien beregnes ud fra formlen:

Ved at gå ind i tabellen kiletype A kan en tilnærmet værdi aflæses.

Eksempel på de enkelte kiletypers placering på en tagflade er vist i figur 2.

Figur 2

 

 

Konstruktionsdetaljer