Efterisolering af terrændæk med svømmende gulv

Nedenstående er uddrag fra "Den lille lune". Konstruktionen er baseret på SBi 224 "Fugt i bygninger", 1. udgave 2009.

Vær opmærksom på:

  • Overfladevandet på terrænet kan trænge ind i terrændæk, sokkel og facade. Dette kan afhjælpes med omfangsdræn.
  • Manglende kapillarbrydende lag kan give opsivning af fugt i terrændækket. Kravet til kapillarbrydende lag er 150 mm.
  • Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart. Radon er farveløst og kan ikke lugtes.
  • En veludført og tæt fugtspærre giver lufttæthed og beskytter mod opstrømning af radon fra jorden.
  • 100 mm beton med armeringsnet virker ligeledes som radonspærre.
  • For at opnå en ordentlig tæthed af samlinger skal fugtspærren altid udlægges, inden der trækkes rør, kabler mv.
  • Fugtspærren bør udføres så sent i byggeprocessen som muligt, da den dermed ikke er så udsat for beskadigelse.

SBi 224 "Fugt i bygninger" skriver følgende,
"Terrændæk kan normalt kun efterisoleres oppefra. Hvis terrændækket ikke har isolering under betonpladen, skal der udvises agtpågivenhed med hensyn til placeringen af en eventuel fugtspærre. Især ved trægulve (strøgulve) har det været almindelig praksis at udlægge fugtspærren på betonpladen og isoleringen ovenpå. Dette giver under normale omstændigheder ikke problemer, hvis der anvendes en begrænset isoleringstykkelser, dvs. som hovedregel højst 50 mm. Der kan dog anvendes op til 70 mm, hvis soklen er isoleret, fx. med letklinkerbeton."

I samråd med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) findes det at ovennævnte isoleringstykkelser normalt kan betragtes som "sikre".

Konklusion:

Har man en konstruktion, hvor der er mere plads end ovenfor nævnt er det ikke tilrådeligt at fylde dette hulrum med isolering. Anvendes mere isolering end anført, vil der være risiko for kondens på oversiden af betonen. Dette kan føre til en fugtophobning i konstruktionen, som kan påvirke gulvbelægningen.

Produkt til efterisolering - TRINLYDSBATTS

Læs mere om U-værdier ved efterisolering af terrændæk på side 70 "Den lille lune".

Terrændæk og nybyggeri

Læs  side 50 i "Den lille lune", som omhandler generel info om isolering af terrændæk ved nybyggeri.

Læs derudover side 52 i "Den lille lune" som omhandler information om terrændæk med svømmende gulv i forbindelse med nybyggeri.

ROCKWOOL stenuld kan anvendes til mange forskellige gulvkonstruktioner, og bidrager til varme- og trinlydsisolering i alle bygningskategorier.
Installation Guide

Se videoen: ROCKWOOL Guide - Efterisolering

Guide til lavere energiforbrug i eksisterende bygninger

Download brochure

Produkter

Terrændæk med svømmende gulv