Brandsikring af plastfaldstammer og afløbsrør

Faldstammer og afløbsrør af plast, som gennembryder brandklassificerede bygningsdele, udgør en ganske særlig risiko i tilfælde af brand, fordi de normalt står vandtomme.

I kortere perioder ledes afløbsvand eller koldt tagvand gennem røret, men det meste af tiden står røret tomt og tørt. Derfor skal rør sikres mod brand, støj, kondensation og energitab.

Regler angående brandsikring af plastfaldstammer og afløbsrør

I tilfælde af brand vil ubeskyttede plastrør smelte på få minutter. Derved opstår der ubeskyttede åbninger, f.eks. i en etageadskillelse. Åbningen udgør en risiko for, at branden kan brede sig. Derfor skal plastfaldstammer og -afløbsrør, som gennembryder brandklassificerede bygningsdele, brandbeskyttes.

Regelgrundlaget fremgår af ”Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling om brandsikring af byggeri” og ”Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger” udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Afløbsrør af plast

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsen [6] skal afløbsledninger af plast brandisoleres i en række situationer. Dette kan gøres ved at anvende ROCKWOOL Rørskål 800, der er godkendt af Boligministeriet til formålet.

 1. VA-godkendt afløbsrør
 2. 50 mm Rockwool Rørskål 800.
  Rørskålenes to halvparter monteres forskudt 300 mm i længderetningen.
 3. En eventuel udvendig beklædning af isoleringen må højst have et energiindhold på 20 MJ/m2.
 4. 4 Min. 6 mm rundjern. Rørskålene sammenholdes med to langsgående rundjern, der også anvendes som ophængningsjern. Ved samlinger i rundjern skal disse overlappe hinanden med mindst 450 mm.
 5. 13 x 0,4 mm varmtforzinket stålbånd pr. max. 300 mm og over muffer på afløbsledningen. Stålbånd strammes og plomberes.
 6. Rørskålene og kilerne tildannes således, at de passer sammen, og isoleringen forløber ubrudt.
 7. Varmtforzinket 1,65ø jerntråd anvendes til at fastholde kilerne omkring ledningen.
 8. Rundjernene bukkes i den ønskede form og skal være ubrudte mindst 500 mm på hver side af bøjningen.
  Dermed sammenholdes Rørskål og kiler.
 9. Kabelbøjler og skruer/plugs anvendes til at fastholde de to lodrette rundjern til etagedækkets over- og underside.
 10. Afløbsledninger skal være sikret mod forskydninger ved brand, f.eks. ved at muffen hviler mod overside af etageadskillelsen.
 11. Forankringer af min. 50 mm2 galvaniseret båndjern. Lodrette rør forankres til bygningens konstruktion for hver 2,8 m. Afstanden mellem bæringer for vandrette rør må ikke overstige 2 m.
 12. Såfremt røret afsluttes i en brandcelle og dermed ikke er gennemgående, afsluttes isoleringen 500 mm inde i brandcellen.

 

Isolering mod energitab og kondensisolering

Isolering mod energitab

Afløb fra tagbrønde står i direkte forbindelse med udeklimaet og vil derfor være årsag til energitab, medmindre afløbene isoleres.

Isoleringsmetode

Afløbsrøret isoleres med ROCKWOOL R 800 eller Lamelmåtte med alufolie. I de tilfælde, hvor både brandsikring og isolering mod energitab er aktuelt, vil den rørskål, der benyttes til brandsikringen, samtidig kunne fungere som varmeisolering.

Kondensisolering

Afløb fra tagbrønde vil i perioder bortlede 0° C smeltevand. Det kan give udvendig kondensation på faldstammen, medmindre der udføres en effektiv kondensisolering.

Isoleringsmetode

Der isoleres med ROCKWOOL R 800 eller med Lamel-måtte med alufolie. Over samlingerne lukkes med alutape.

Støjisolering

Støjgener forekommer hvor tag- eller kloakvand føres gennem faldstammer – ikke mindst ved rørbøjninger.

Bekæmpelse af støjproblemer

Problemet kan løses på en simpel måde ved at lydisolere med en 50 mm ROCKWOOL R 800, der evt. også kan være benyttet til brandsikring.

Lydreduktionen er ca. 13 dB i forhold til et uisoleret plastrør

Alternative afslutninger

Hvis man yderligere beklæder isoleringen med en 0,8 mm stålpladekappe, øges lydreduktionen til ca. 17 dB.

Vær opmærksom på, at rørbæringer, der er sat direkte på røret, kan lede lyden direkte fra røret og ud i vægge eller dæk. Rørbæringer bør derfor monteres uden på isoleringen.

Produkter

Brandsikring af plastfaldstammer og afløbsrør