guide til bygningsreglementet

Den frivillige bygningsklasse 2020 fortsætter i BR2015

Genveje til indholdet på siden:

Energiramme og energifaktor

Energiramme

For en ny bygning i bygningsklasse 2020, uanset størrelse er følgende rammer fastsat:

  • For boliger, kollegier og hoteller er energirammen 20 kWh/m2år.

  • For andre bygninger er energirammen 25 kWh/m2/år.

Energifaktor

Ved beregningen af energibehovet anvendes:

  • Energifaktor for fjernvarme på 0,6 (0,8 for BR2015 klassen).

  • Energifaktor for El på 1,8 (2,5 for 2015 klassen)

Dimensionerende transmissionstab og Lufttæthed skal dokumenteres

Dimensionerende transmissionstab

  • Bygninger under 2 etager: 3,7 W/m2 klimaskærm.

  • Bygninger under 3 etager: 4,7 W/m2 klimaskærm.

  • Bygninger i 3 etager og derover: 5,7 W/m2 klimaskærm.

Lufttæthed skal dokumenteres

En af forudsætningerne for et lavt energibehov i bygninger, er at bygningens klimaskærm er udført lufttæt. Fælles for klasse 2015 og 2020 gælder det, at lufttætheden skal dokumenteres ved prøvning. Prøvningen udføres ved en Blower Door test. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal i mindst 10 % af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed.

For 2020 klassen er den maksimalt tilladte volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen 0,5 l/s m² ved trykprøvning på 50 Pa.

I et mindre parcelhus svarer mængden af alle utætheder, hvis de var samlet et sted, til størrelsen af ca. to visitkort.

Hvis der ikke udføres en Blower Door test, skal der i energirammeberegningen fastsættes en utæthed på 1,5 l/s m², der svarede til minimumskravet i BR2010. Det kan få energibehovet til at stige. Normalt op til 5 kWh/m²/år og kan derfor give et incitament til frivilligt at tætne efter 2020 kravet og lade det dokumentere ved prøvning.

Øvrige krav

2020 krav til vinduer, ovenlys, porte og tekniske installationer er skærpet betydeligt ift. 2015 klassen.

Det skal også bemærkes at der er et minimumskrav til glasarealet i bygningsklasse 2020. Glasarealet i boliger, kollegier, hoteller m.m. samt arbejdsrum, undervisningsrum og opholdsrum i andre bygninger, skal være mindst 15 pct. af gulvarealet, hvis rudernes lystransmittans er større end 0,75. Er lystransmittansen mindre, forøges glasarealet tilsvarende.

Termisk indeklima skal dokumenteres
Det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres gennem beregning. Dokumentation kan ske på grundlag af simulering af forholdende i de mest kritiske rum. I boliger er det typisk det syd og vest vendte køkken/alrum med mange glaspartier. Men kan også være et mindre opholdsrum med vindue mod syd eller vest.

Beregningsprogrammet ROCKWOOL Energy Design kan for boliger beregne det termiske indeklima (også kaldet Sommerkomfort) til kontrol af om kravet er opfyldt.

Stikprøver for korrekt beregning
For bygninger der opføres som bygningsklasse 2020 skal kommunalbestyrelsen i mindst 10 pct. af byggesagerne stille krav om dokumentation for korrekt beregningsmæssig eftervisning af energirammens overholdelse. Dokumentationen skal foretages af en uvildig energisagkyndig. Dokumentationen skal foreligge, før der gives byggetilladelse.

5 eksempler på opfyldelse af energikravene
Med udgangspunkt et enfamiliehus i to etager gives her 5 eksempler på det beregnede energibehov. Bygningen er den samme i alle 5 tilfælde men energiforsyning og vinduesarealer er forskellige.

Bygningens volumen

  • 2 etager, hver på 90 m² i grundplan (9x10 m)
  • Bygningens højde 5,4 m (målt fra sokkel til overkant tag)

Bygningens klimaskærm:

Alle konstruktioner af opført i tunge materialer indvendigt og isoleret udvendigt.

Fladt tag Terrændæk m. gv. Facader Gavle Fundamenter Vinduer og døre
U-værdi 0,08
(410 mm kl. 37) 
U-værdi 0,10 
(300 mm kl. 37)
U-værdi 0,12 
(350 mm kl. 33)
U-værdi 0,12 
(350 mm kl 33)
Linjetab 0,11 Vinduer/ovenlys, U-værdi 1,0 
Døre, U-værdi 0,8

Linjetab 0,04

90 m² 79 m² 108 m² 97 m² 38 lbm 160 lbm*
(42 % vinduer)

*90 lbm. ved 22 % vinduer.

Det dimensionerende transmissionstab er beregnet til 4,4 W/m² (Krav, max= 4,7 W/m²)Bygning 1 Bygning 2 Bygning 3 Bygning 4 Bygning 5
Fjernvarme
8 m² solvarme
22 % vinduer 
Ej solafskærmning
Fjernvarme
6 m² solvarme
6 m² solceller
42 % vinduer 
Solafskærmning mod syd og vest er nødvendig.
Jordvarme-
pumpe

22 % vinduer 
Ej solafskærmning
Jordvarme-
pumpe

10 m² solceller
22 % vinduer 
Ej solafskærmning

Jordvarme-
pumpe
10 m² solceller
42 % vinduer 
Solafskærmning mod syd og vest er nødvendig.
Energibehov: 
19,0 kWh/m² år
Energibehov: 
17,7 kWh/m² år
Energibehov: 
19,7 kWh/m² år
Energibehov: 
9,5 kWh/m² år
Energibehov: 
9,5 kWh/m² år


Sådan kan du typisk opfylde 2020 energikravene:
Energiramme:
Max 20 kWh/m²/år (boliger)
Isolering:
Gulv: 300-400 mm
Ydervæg, let konstruktion: 335 mm
Ydervæg, tung konstruktion: 300-350 mm
Loft/tag, tung konstruktion: 410-420 mm
Alle nævnte isoleringstykkelser er beregnet med klasse 37 isolering.
Vinduer og døre:

U-værdi for vinduer normalt 0,8 til 1,0 W/m²K (Energimærke A komponenter)
Vinduesarealer større end 22 % befordre normalt behov for selvstændig solafskærmning.

U-værdi for døre max 0,8 W/m²K (A-mærket)

Opvarmning: Fjernvarme eller varmepumpe.
Ventilation: Ventilation med varmegenindvinding
Supplerende energi:
Solvarme og solceller. Eller et stort solcelleanlæg fx 40 m².
Solvarme er især fordelagtigt ved fjernvarme og ved kedler.
Andet: Hovedparten af vinduer orienteres mod syd og vest. Få vinduer mod nord.
Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind.
Opholdsrum mod syd, øst og vest. Sekundære rum (gange/toiletter etc.) placeres mod nord.
Tung bygningsmasse på indvendig side af isoleringen lagre varmen og udligner temperaturudsving.
Varmtvandsbeholderen placeres centralt i bygningen, tæt ved tappesteder.
Huset bør være kompakt og gerne i 1½-2 plan.
Stor fokus på lufttætning.

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.

Back